Baggrund, formål og vedtægter


Foreningen blev stiftet i 1960. Løsdrift i malkekvægholdet var dengang meget lidt udbredt og mødte en del modstand i faglige kredse. Dette fik de forholdsvis få ejere af løsdriftsstalde til at danne en forening. ”Nu måtte man selv tage de nødvendige skridt, hvis man skulle videre af løsdriftsvejen, fordi de undersøgelser og forsøg, der hidtil var udført af mere officielle instanser, ikke kunne være løsdriftsstaldene til megen nytte”.

I dag bygges næsten udelukkende løsdriftsstalde og foreningens virke kan bedst karakteriseres som en større ERFA-gruppe, der via to årlige staldbesøg med efterfølgende faglige indlæg og diskussioner bidrager til at højne medlemmernes viden om etablering og drift af løsdriftsstalde og kvæghold generelt. Foreningen arrangerer endvidere et kursus hvert år, hvor et udvalgt emne uddybes. Der arrangeres udlandsture når mulighederne herfor er til stede. Foreningens profil er faglig. Politiske emner er sjældent på dagsordenen.

Vedtægter


1. Formål

Løsdriftsforeningens hovedformål er at udveksle viden, ideer og erfaringer om etablering
og drift af en økonomisk, miljømæssig og etisk forsvarlig mælkeproduktion.

Der fokuseres især på staldtype, staldindretning, fordring, sygdomsforebyggelse, økonomi
og management i relation til større udviklingsbedrifter.

2. Realisering af formål

Hovedformålet søges opfyldt via:
• Driftsbesøg og efterfølgende faglige møder
• Kurser
• Studieture til udlandet
Der udsendes referater af driftsbesøg, faglige møder og studieture til samtlige medlemmer.

3. Medlemskab

Som medlemmer optages praktiske kvægbrugere, firmaer, rådgivere, forskere og andre med interesse for foreningens formål. Der tilstræbes en aktiv medlemsskare. Antallet af medlemmer tilstræbes at være omkring 200.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling af holdes hvert år inden 1. april. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal som standard indeholde:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Regnskab
• Forslag fra medlemmer og bestyrelse
• Budget
• Valg til bestyrelse
• Valg af revision
• Eventuelt
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig flertal. Det gælder dog ikke
vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning, hvor der er krav om 2/3 majoritet
blandt de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen eller 25 pct. af medlemmerne kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af en dagsorden.

5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges på skift for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem før udløbet af valgperioden vælges et nyt medlem ved først kommende generalforsamling. Den valgte indgår i samme valgrækkefølge som den afgåede.
Bestyrelsen skal bestå af praktiske kvægbrugere og der tilstræbes en geografisk fordeling af medlemmerne, så bestyrelsen dækker Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland og Øerne.
Kandidater til bestyrelsesvalget kan opstilles af bestyrelsen eller 5 medlemmer i forening.

Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

6. Økonomi

Foreningen opkræver kontingent fra sine medlemmer. Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen sikrer, at der føres regnskab med foreningens indtægter og udgifter samt dens formue.
Der vælges en revisor blandt foreningens medlemmer.

7. Medhjælp

Til varetagelse af sekretariatsfunktioner, regnskabsføring, planlægning og indkaldelse til arrangementer, udarbejdelse og udsendelse af referater, føring af medlemsliste m.v., træffer bestyrelsen aftale med et antal frivillige medhjælpere. Til den person der har ansvaret for regnskabsføringen gives prokura til at disponere i relation til foreningens bank- og girokonto samt eventuelle depoter af værdipapirer.
Kan frivillige hjælpere ikke skaffes kan bestyrelsen træffe anden aftale om de samme ydelser f.eks. med et lokalt rådgivningscenter.

8. Foreningens opløsning

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen vedtage at opløse foreningen. Bestyrelsen forelægger forslag til anvendelse af foreningens formue.

Denne vedtægt er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 4. marts 2008. I bestyrelsen:

Kaj Wisti Lassen, formand
Niels Tobiasen
Jens Jørgen Jensen
Ole Bay Thomsen
Degn Grafisk